Lover og regler for virksomheten

Et pukkverk er et stort inngrep i naturen og belaster nærmiljøet med støy, støv og avrenning. Derfor stiller myndighetene strenge krav som regulerer vår drift. 

Mineralloven
Grunnleggende betsemmelser for bergverksdrift

Forurensningsforskriften
Regulerer alt fra støvbelastning til støygrenser og krav til avrenning fra pukkverket.

Lokal reguleringsplan
Lokale myndigheters plan for området. Den ivaretar tilliggende virksomheter og befolkningen i området. Planen regulerer slike ting som åpningstider, adgang til offentlig vei, forholdet til naboene og byggeaktivitet. Her er spesielt rekkefølgebestemmelsene viktige.